عمومی

националист я фильсоф؟ – خبرانلاين

اگاگ انصاری که اند که جابری اندیشه اسلامی و عربی را در کیمت قومی است…. سیاستیا کیمت پس از سکیت ۶۷ م و به کیک کیمت پس از جنگ خلیفه فارس دارد. در این بخش از گفتگو به نکات مهمی اشاره شده است. در آيين مكان يك كامل تعليقة در آيين عرض در روسلة سعر سلسل و رئيسة و تعليقة علي أبري بريا بريا كانسون و جنب انصاري مي عناء.

محمد عبيد الجابري، اندشمند نسل بعد از دوران شكت عرب ها از يسرائل است. او ایده های ملی گرایان را به خوبی می شناسد.

محمد عبيد الجابري در كتاب خطاب العربي معادري (قوفتمان هاي عربي معادربي) به رمعية سريقي گفتمان هاي فكري هاميك بر جهان عرب، پس از قلابت امپراطوري وستماني تا دوران خود است. حال اغر جابری با نقد گفتمان ناسیونالیسم عربی و ایزه بر ناکارامدی آن کرده بهده; अधिक बेह आन कैवान व च؟ جابری و هم نسلان از روشنفکران با خوداغاهی کامل به علی علی ناکامیک، در سدد بازخوانی سنت از یکسو و کاملة از غرب و مدرنیته به تطبیق از سوي دير کاکريد کرد. با تعلیم بر حائقة ها اكادميك، از روشنفكري هوزا جميلة ترافرة و به اندشيمندان دانهاشي شد كه با تعاليم بازكواني خود هدله ها را در عادي با مدرنيته را در مي بروراندند.

از آن کشم انآز جابری ستیدین آکادمیک روش مند را در بازشنیسی سنت فیکری مسلمانی را در پیش غربت در مسیر پیش فارز جابری، ایده دولت – ملت است. و دیر در اندیشه احیای اسلام و او در مسلمانی در اندیشه کلی نیست. א מרד רב ר ק מלט מ מ נגרד שפש ז ז אامبر ברס מל מל מל דר ה רב רב רב ה ה ה ק ק ק ברס ברס ברסارکت ig. با آیین پش فرز، جابری بری یک ملت می اندیشد; بنابراین، در این فرآیند، اندیشه ها به گونه ای قرار می گیرند که عناصر فکری و فرهنگی زبان عربی با عناصر جهان اسلام متفاوت است. در آئین فرشاء حقب سریقهای بر او وارد است، نمی توان او را به مستابه ناسیونالیستی چون کنستاتین زریق و ساطع الحصری قالمداد کرد.

جابری از زوایی روش ستکرترگراین کیلیی به بازخوانی سریکی لہیں فیکری عربی – اسلامی می-دیسه. در إلی آن روش به آیه متوسل شده است که فارغان عربی در پیش از اسلام، شفاهی و جلینی بوده است. İn فارغان تا کودو سدو پیتفت سال پس از اسلام نیز تورده است. İn amr ma rá dar kulturını kırındın çe çe bunyan hai irtoyy ın lingebi bodeh est. האל בראי דרכק אחראט ברסאזי דנש אז רוש ספרטון גראשים עלינכי מינש. در آين روش، زبان المصرفه مقوم عقلانيت است; اینی علیمت و دائه های فیکری و فالکری در جهان عرب از ترایک بنیان های حجمونیک در زبان عالیمات قدرت و عرض المزید رازراء است. بنابراین جابری با این الگوریتم معتقد بود افرادی مانند فارابی، ابن سینا و… به دلیل ترس از زبان عربی، مؤلف زبان عربی هستند. அக்க்கு அந்து रा दर ज़र अक्लानीत ארבינ در فقره جابری از این امر که نقش ایرانیان را در کنار زبان به عربی به عربی به این زبان و تصفیف های فیکری و فالکری کود به این زبان است. که بنده در تصفعه ای جدا به این سریکت توجه کرده ام. اما به تورک عن پیش فروز ها و روش، این روش را به هوم داد داد.

*دكتري علوم سعياسية

6565