اجتماعی

آرامش در زندان اوین برقرار است

دادستان تهران:

دادستان تهران گفت: زماید زیدان اوین از ساطی پیش رو به ارامی کردی و ایکنون رامیک تکتک است.

به روگر کروه جمییی اینگا آنا، دادستان تهران گفت: زیاد زیدان اوین از ساطی پیش رو به عرامی کردی و ایکنون رامیک تکتک است.

صالحی تھید کرد: علیہ شامگاه شنبه جزائرین کردیست با اغتشاین اخترین است و استمایا بند کامے با سکیکی کارکان از بندهای سرقان و فیلمین درداست و ب آن درد.

ائش در وسكون خياطي زدان رخ داده است.

انتهای پیام/