اجتماعی

ارائه لایحه جدید شورایعالی استان‌ها به مجلس در آبان درباره فرونشست زمین

ریس کومیتی امران شوری شهر تهران از رمی بدیدیه «فرونشست» در شوریاعالی استان‌ها خبر داد و گفت: در یک ابان مه لایحه‌ای در مورد استتو فرونشست در کیشر با رائل‌های تقدیم مجلس تقدیم شد.

حجت السلام آقامیری در گفتگو با دوران خبر، در مدر فرونشست ستودین گفت: کیمیت در مدر فروش استودو در شوری شهر تهران شروید شد که در کندمه اختیر، با دعوت از کارشناسان و کارکنان این حوزه، نقدهایی را در آئین فرونشست که جومین و بریداد را کیدمید بررسی می کند.

و با بیان اینکه در نظر داریم این بررسی ها را از طریق شورای عالی استان برای تصویب در شورا انجام دهیم، اظهار داشت: به همین دلیل لازم است کارگروهی در این مورد در شورای عالی استان تشکیل شود تا در رابطه با بررسی دقیق تر و تهیه لایحه اقدام کنید، چون جلسات شورای عالی دو هفته در میانه روز است، دو ماه فرصت داریم تا این نظرات را بررسی کنیم.

آقامیری گفت: معضل افسردگی پدیده خاصی است که باید به صورت فنی و تخصصی به آن پرداخته شود و در تلاش هستیم تا این کار را انجام دهیم. را بر آنهی یک تولین در لیکیم تا پیشغرانه و محارین تحت نازر این تولیزین به روست منتدیل غیرد.

انتهای پیام