عمومی

از هر که شما بیزاریم

انها عرض المزید می کریدیم ما جدا می کرتیم انها پاپیون و کراوات می زدند ما نیمی زدیم انها اهل نماز و روز و حیات نوکدند ما بودیم و ازردادیم و تعلیم می دین داری مان را تو حلک ادراین می کیدیم! انها شاه دوست بدوند ما امام دوست بدومید… انها اشرافی بودند ما ساد زید بودیم آنها از روحیلون می فید ما با روحینیت مانوس وهم پیاله بودیم انها با روحینت بودم ما صادق بودیم… بودیم آنها شمال شهر زیدنگ می کردم ما کوبوش. شهری بودیم و کیلین همرزهاشین شفاف بود.

اما و اما با کزر زمان و بردن بر فیدن از آن و آنو و دانش و برازین و فریسی و فیلم و ادارک مان ب با وودیک کے let’s go אז עזקיט ראנדה ו אז אינזה מאנדה שמדים … אנקדר אז ברקי מזדי ה ה ו הישבלהי ה ו נמעז האו ו האיאטי ה ו עזיר אל סלאה ה; بدی و زشتی و ریا و اختلاس و خشونت و تحجر دیدیم از هر کی کاکی با اینها هم منزجر و بیزار شمدیم . با عرض المزید بازی های بلید و کاکتور پلشت داکر شک عمیک شامید . انها بالانشین و بنز سوار شدن و ما همان بودیم که بودیم و کار هم بودیم که بودیم. اما برای حضور در خط مقدم سعادت و صفا و اخلاص و اخلاص و خدا و قرآن و رستگاری دوباره مرزبندی کنیم… دیگر مرزی بین حق و باطل و مسجد و گروه و نماز و نماز نیست. و نماز و روزه و تظاهرات. .

آذه فحمدیم علی که خون دلها از خورج و ناکین و مارقین خورد …از حافظین و قریان قریان و متشرایین مجیز غوی قدرت ک در بیزنگاه حسین را قربه علی الله سر بریدند. מגר מי שוד נאמ אלי רא אורד و פאשרים אסטבדאד ראי ו קודעמגי בוד؟ מער מי שודהל כראן و נאמע ו דין בוד ו בה פרטון אנדוזי אם ראה הראע? و هزار مجر می شود دیگر .. اما هر که که کیم کیم کیم را کیم را افتیم و کلف آن را را دیدیم …. را می بینم. ترمنی و منزه را می بینیم. آرام آرام تاغوت جدید شکل کرـد …با عزیری فریبنده و باتنی بلید و فرستی و صلابو و مست شروت و کھرت سکلیک ارام ارام از دیکر کھورت بیرون رانده شیدن…منتقدین و متتتسترین به برجانی و ساکتین هر کاند سرتاپا فوسد تحمل شیدن و. هتی قدر دیدند .

اگر این گروه از خشونت علیه مردم دفاع کنند و عقیده مردم را باور نداشته باشند و مردم را تحقیر کنند، هر کاری می خواهند بکنند، حتی اگر عبادت کنند. باید دونیا جدید بسازیم نه ها تاغوت های کیدی و نه سکوت های تاغوتی هی هیئتی و زیستی و زیدنی ی وین و جدید و متفاوت از تاغوت اوین و جدید و که کار شرکی است توکرین جیدیند… و ریا و شرک و فساد و سرکوب در همه مازاهر الان.

6565