عمومی

انجمن به آباد – راور بروک شد – اینگای آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر کرمین آنلاین، براش بران شفر و آکوک سیلاب، برکی خورهای استان یزد از جمال. بهاباد به راور را بروگر کرد

با فروکش کاردن سیل، راهداران به کار پاک سازي جاده پرداخت خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید