عمومی

ایا در کودآگاهی هست

1 نکته: گرچه غالباً مسببان مشکلات و مشکلات قبل از انقلاب اسلامی در جهان آخرالزمان و دشمن استکبار حاکم بر جهان بازمی‌گردند، اما نحوه برخورد ما با مشکل مانند مشكلات و مشكلات، محل تحقيق است; אנ קה קק דר אחדר מא אסט و מיטואנד בה המט מא ו ב אימד ו בופיק אלאם; درست مثل پیروزی انقلاب در سال 57. البته چنین تونففیگی بولьшой بار تازکرы در توکّل، مستلزم تفّر برای برای از طبلعات و شیامی از نگلیں نسبت به کهنه اسلام و توکّل است.

نکته دوم این است که این تفکر و خودآگاهی بدون نگاه قضاوتی و توجه و تاریخ کلی به مسائل انقلاب و وضعیت کنونی جهان محقق نمی شود. че бех мыстабе дастан “Гўстьёви Фейл др тарік тарик Мастнови”، нега хакма бех پستو، کانونيй در dornmaй پازه ایندوх ист، با ناودان، به مثابه كل هيكل فيل، مي‌شود; چنان کاخ برای هادیت منسوب به امیرالمومنین، چونین بر می‌آید; «رحم الله امرء عرف من آئین، فی آئین و علی آئین».

نکته دوم در کل تاریخ و تاریخ این است که مفاهیم و معانی آزادی، آزادی، قسط و عدالت اجتماعی، مفاهیم و معانی انقلاب اسلامی است. به آين منتدى ک ازادى از آستداد و رهاي از عملين به کوليناميت ک از قبل مدولينه تا باد نهزت ملي نفت، در سير مبازيرات، متر بود، خواه ناکو، تا قبل از کوپتاي 28 مرداد، تا حدود کيد قرآن هدل است; چون زمان تاریخ از مناسبت استبداد، استبداد و خانات سپری شد، با تمرکز اصلی بر اندیشه های نو، نوبت به نقد لیبرالیسم با طرح اندیشه های عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی رسید و پس از آن که اندیشه های جدید به اسلام منتهی شد. در غلبه بود. اینی تا وقت شکستت نهضت ملی شدن نفت، ازادی‌ کویی به منورالفکری، ووجوه سریکی در مد نازر نوبود. به با شكت جبهه ملي، دو فرك كليب ديك، به سريك از ليبراليسم بركند. او در آغاز تفکر روشن به نقد آزادی بی حد و حصر و سرمایه و سود محدود در غرب پرداخت و پس از انتقاد از دولت، انحصار حزب در جوامع سوسیالیستی به ویژه در شوروی، تفکر. انقلاب با گرایش های اسلامی رواج ویژه ای داشت. çhe ז ז טרפ ויה בי זד זד דר דר גרב גרב מרד שר פקר סלמ טרפ טרפ ד ד ניספט נ פל פל פל שב שב ورم שב שב דר דר בל בל בל בל דר דר שב שב שב שב שב ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד טרפ טרפ טרפ טרפ טרפ טרפ טרפ שר שר שר שר שר שר שר שר שר שר שר שר מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד מרד שר שר שר שר שר שר שר שר מרד שר שר שר שר שר שר שר שר שר. اینی فیکر دفعز از اسلامی برای رهای از استبداد، متامع سریاین، حزبی و هتی اباحیت عملیه، مترح شد; امری کہ بر اساس پاسد از منیت و مایت، در سیر تقرب به حزرت حق، به معنای پیداـد. ז ס˙ דיגר משצען משטצ משטצים לח משפק משפק משפק דר פ פ פים סלמ זד זד זדג ז ז ז פנ פנ פנ פנ פנ פנ עשר עשר עשר עשר ، ח ، ח خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این مفاهیم و معانی به ویژه در مفهوم اجتماعی هنوز مدرن نیستند و در دنیای گذشته و قبل از نو و همچنین در دوره قدرت افکار مدرن امکان طرح آنها وجود ندارد.

نکته چهارم این است که درک و فهم درست و هماهنگی اجتماعی در زمان انقلاب انقلابی ابداع شد، اما در گذشته ابداع نشد. یعنی در حقیقة، در ازادی و ازادگی و کستا و علادی جلیکی، در کنگلای اسلامی، بعد از زاحور علم جدید و در آزای مابعد مدرن پاک شده است. به دلیل همین دشواری، درگیری ها و ناآرامی های اجتماعی از پس از پیروزی انقلاب تا امروز، با بی توجهی به این اشاره تاریخی و بازگشت هر یک از دو گروه در گروه های سنتی و مدرن یا باستانی و مدرن، در ظاهر تاریخی دوران پیشامدرن و مدرن، دوباره یعنی درست است که در انقلاب اسلامی به معارف اسلامی گذشتگان به منظور جستجوی حقایق اسلام و نبوی و علوی توجه شده است، اما فقط به معنای شرع به این معنا که از آخرالزمان حاکم بوده است. از دوران صفویه به شرایط قبل و هیچ ربطی به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی نداشت، البته ظاهراً یکسان نیست و بر آن اصرار دارد، زیرا داعش و وهابیت را توسط گروه هایی مانند خوارج نهروان یا سلفی گری در جهان ترویج می کند. حس طالبان

همچنین بازگشت روشنفکران و روشنفکران به مبانی یک بحران علمی و لایک مدرن، پیوندی با وحدت و وفاق اجتماعی ندارد. جستجوی مصادیق به معنای قدیم و جدید و آثار آن در ساختار اجتماعی کنونی، مورد دیگری لازم است و یادداشت به تعویق می افتد.

6565