عمومی

ایران و خلیتهای کیلمیت و امبی آن

به زبان دیر جمعیت با سن کیمر از 36 سال ایران حدود 36 میلیون نفر است. بر پایه هرم جمعیتی آنتور که در سال 1399 و وارد شده است، در حال حاضر بیشترین تراکم در هرم جمیعتی مربوط به سنین 26 تا 36 سال است.

جمعیت بین 20 تا 36 سال حدود 17 میلیون نفر است. از آن جميعة قدود 4.95 ميلون نفر ( قرمة 5 مليون نفر، قدود 29 درصد) بيكار ستحد. تی سالهای 1381 تا 1401 کدور 19 میلیون نفر به جمعیت کیشور شده است. (تازه رونده ها تا سن بیست سالکی

در سالهای 1375 تا 1375 کودر 4 میلون و در زه 1385 کا 1395 کرود 10 میلیون نفر و از سال 1401 کو 4 میلیون به جمعی تحسیل کرده است. அக்க்கு தியை 26 साल अक्षा है 18 آرش کرده است मिलिययों از دانش دانش جوان مدى.

گسترش استفاده از تلفن همراه و تلفن همراه از حدود سال 1375 و استفاده عمومی از اینترنت و اینترنت همراه از سال 1380 در ایران به تدریج افزایش یافته است.

بزرگترین ذینفعان وسایل ارتباطی جدید و مدرن جوانان کمتر از 40 سال هستند (حدود 45 میلیون نفر از کل 85 میلیون نفر جمعیت کیشور در سال 1401، 53 درصد از کل جمعیت). از ابتدای سال 1400 تا بعد، اکثریت جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدند. جمعیت کودکان 20 تا 40 ساله 26 میلیون نفر و جمعیت 20 تا 30 ساله 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.

در نیازها و باورهای این جمعیت جوان، جوانان از طریق رسانه‌های مختلف – و عمدتاً در دوره آموزش غیررسمی – با جمعیت بالای 40 سال شکل گرفته و دارند. انتظارات مردم و انتظارات آنها و نحوه متقاعد شدن آنها نیز ماهیت متفاوتی دارد.

در سالهای 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون نفر از مردم ایران به کشور مهاجرت کرده اند. در همین بازه زمانی، شفرترین خوشسالی ها در ایران در تی 50 ساله اخترین شده است. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی و افت شدید سطح آب های زیرزمینی ایران نیز مربوط به این دوره زمانی است. نارضایتی های جمعیتی در سکیدی که بدا ای دوستی های طریف اب سع در همی شرکی شده است. به عبارت دیگر در شهرها و شهرک های جدید با جمعیت جدیدی مواجه هستیم که از این تعداد حدود 18 میلیون نفر در 26 سال گذشته در این شهرها یا در حاشیه آنها ساکن شده اند. تخمین زده می شود حدود 12 میلیون نفر در ایران با مشکلاتی مواجه هستند که مستقیماً با بحران آب مرتبط است.

اگر چالش های جامعه ایران به طور رسمی شناخته و به رسمیت شناخته نشود، چالش های آینده پیچیده تر و سخت تر از چالش های امروز خواهد بود.

6565