عمومی

اینجابی چگونه از مجازات گریخت؟

دکتر کریم سنجابی یکی از سران جبهه ملی که از 28 مرداد متواری و مخفی بود، خود را به رهبری معرفی کرد و چون قبلا توسط حشمتالدوله ولاتبار شفاعت شده بود، فورا آزاد شد. من تنها کسی هستم که دوست دارم تو را بکشم.

هه گزارش دوران خبر، مهم‌ترین رویدادها مرکز موسیقی تشکر میخوانید:

آزادی های شهروندی

۱۳۳۳ ۱۳۳۳

من تنها کسی هستم که عاشق کشتن مردم هستم.

۱۳۳۴ال ۱۳۳۴

دکتر کریم سنجابی یکی از سران جبهه ملی که از 28 مرداد متواری و مخفی بود، خود را به رهبری معرفی کرد و چون قبلا توسط حشمتالدوله ولاتبار شفاعت شده بود، فورا آزاد شد. من تنها کسی هستم که دوست دارم تو را بکشم.

۱۳۴۲ال ۱۳۴۲

امروز به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام در مدرسه فیضیه قم مجلس روضه خوانی و عزاداری بر پا شد و جمع کثیری از مردم قم و زوار در آن مجلس حضور یافتند و وعاظ و خطباء ذکر مصیبت شدند.

من تنها کسی هستم که عاشق کشتن مردم هستم. ده‌ها اتوبوس شرکت واحد جمعیت سال را در شهر قم پیاده کرد.

در اوا سوگواری مدرس فیضیه، به طور مرتب مجلسی که مسئول امنیت و مدیریت قم بودند وارد مدرسه شدند و به مردمی که برای استماع سخنان وعاظ در مدرسه گرد آمدند، حمله کردند. در همین هنگام طلاب مدرسه به دفاع پرداخته با سنگ و آجر پاسخ حملات را میدادند ولی مأمورین امداد و پلیس پلیس وارد معرکه شدند و زدند و بین دولتی و طلاب شدید گرفت. ما در کشور و در کشورمان و در قلب شهر و در قلب کشور حساب کرده ایم. و گفتند: من در میان سرزمین مردم هیجان زده هستم.

همزمان با حمله به مدرسه فیضیه مدرسه طالبیه تبریز نیز مورد حمله و یورش لاب و ووحانیون در مقابل این یورش استقامت وردند و در نتیجه قوای امداد وار شد و ده زیادی مقتول و

دوستت دارم

دیدگاهتان را بنویسید