حوادث

باز هم فعالیت غیرحضوری مدارس اراک و تاخیر در آغاز به کار ادارات


مدارس شهر و روستا و دانشگاه های اراک فردا نیز به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.