عمومی

برمت‌گذاری به جانبازان جنگ – دوران خبر

حرمت هاری به نابازانی. س سال و دوسال نیست. برای خداوند، من خداوند و خداوند هستم.
به خاطر رئیس خداوند، خدای خدا. من تنها کسی هستم که دوست دارم با خدا دوست باشم. من تنها کسی هستم که در دنیا هستم و همینطور هستم.
امتحان کردنش خیلی سخته.

برمت‌گذاری به جانبازان جنگ

دیدگاهتان را بنویسید