فرهنگ و هنر

بشنوید | الهی قمشه ای: سخن طلایی از پیامبر برای حداکثر کردن لذت از دنیا

بشنوید | الهی قمشه ای: سخن طلایی از پیامبر برای حداکثر کردن لذت از دنیا

مبلغ نوشت: استاد حسین الهی قمشه ای در این سخنان با نقل حدیثی از پیامبر(ص) توضیح میدهد که چرا این انسانهای نیک هستند که لذت واقعی را از دنیا می برند نه انسانهای بد.

بخش فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.