اجتماعی

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

«کتامين» درومن است که سوداً به ترفت دروو بيهوشي اوکس مي‌شود، به آيين‌هال از آن به ترمان درومن کم‌کندند است.

يك استودي جديدي نشم داد كه سريقة كاتمين مي‌توادن به عنده كمبو كند پس از دونگو باورهاي خوش بينانه تري پيدا كند.

درمان درومان می‌توندی کلکی برانگیز بهده. برکی از درومان های مینی کند به خوبی ترمان های مینی دهنت بنابراین، کارشناسان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد روش های مدرن برای کمک به بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک استودی جدید به دمک کے کے کے کے کے کتامین می‌توادن به عرض المزید به درمان به درمان کمک کند.

آنها دریافند که اساه از کامین ه ب با شرک کننان کمک کرد تا باURN به روزریزی این باورها کیشتر ب کے کے کے کے کے کے کہے

افراد مبتلا به افسردگی می توانند انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تایید نمی کند. از طرفی افراد بدون افسردگی اطلاعات مثبتی دریافت می کنند.

محققان در این مطالعه بررسی این موضوع را دنبال کردند و اینکه چگونه کتامین می تواند بر باورهای منفی در بین افراد مبتلا به افسردگی تأثیر بگذارد.

این مطالعه شامل 56 شرکت کننده شامل 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

شرکت کنندگان با افسردگی مقاوم به درمان، 3 مورد تزریق کتامین در طول یک هفته، 48 ساعت پس از اولین و سپس 5 روز بعد تشخیص داده شدند. شرکت کنندگان 24 ساعت قبل از تزریق اول، چهار ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق دوم معاینه شدند.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان قادر به مقابله با افسردگی مقاوم به درمان بودند. آين كاميك در به روزيكى باور كيشتر بكى كى

این جافتها نشم می‌دهد که روان‌درمانی با دارو (تقویت‌شدا با کتامین) می‌توندی کویدی بری درمان افسردگی با این حال، محققان بیشتر بر روی پایان تحقیق تمرکز می کنند.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: جوان جوان