عمومی

به سردار رادان


من فکر می کنم سردار از وجود مشاوران و همکارانی خرید که در زمینه علم و ارتباط با تجربه و چشم خوب از آن استفاده نکردند یا در بهترین حالت اگر چنین افرادی در گروه حضور داشتند نمی توانستند بازی کنند. به درستی در مسئولیت خود ایفای نقش کنند.