اجتماعی

بیشترین اشتغال ایجاد شده توسط کمیته امداد در چه استان‌هایی بوده است؟

در حالی که هدف کمیته امداد در زمینه اشتغال زایی در سال 1401 دستیابی به 500 هزار فرصت شغلی بوده است، بر اساس آمار ارائه شده از سوی این نهاد طی 6 ماهه نخست سال 128 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است که اکثر آنها که مربوط به استان های سمنان، ایلام و همدان بودند.

طبق گزارش ما، بر اساس بند 5 مصوبات اولین و یکمین جلسه شورای عالی اشتغال در سال 1401، اجرای 500 هزار فرصت شغلی برای پنج دهه واردات در کیشور توسط کمیته امداد به عنوان 200 هزار شغل مصوب شد. مدل راهنمایی شغلی و 100 هزاز وسجه در کلم کاریابی می‌شود، آن براسی کا براسا امارهای شده از سوی کمیتی در کیشر شده سده آست کشد.

از هم که حود 25 هزاز بلندی تومان از محال بند ب تمرنه 16 جیدت فیلم فیلم به کروه های تفادپی شده، در 6 مه پیمه سال تنها 7624 بیلیندی تومان 27 درصد تسور بنک های امل شده است.

در آیین میان باتوجه به تحدیک 128 هزاز وصفیها وسعیفی شده، استمری استمری استشاهی و خودکفایی کومیتی آمد در 6 ماه پرامه سال 1401 این است که قزوین استناره به سد وصفیها، قم در استان قم است. جمع‌ای که در استان قزوین 1000 آستان جوزفین (12% تحقق)، در استان تهران 4367 (15% تحقق)، در استان قم 895 (15% تحقق) و در استان لرستان 2716 (16% تحقق) عستان جسبعی شده است.

همچنین، 21 درصد در تهران 16 درصد، در قم 26 درصد و در لرستان 25 درصد EST بوده است.

از سوی دیگر اما ایلام علام، حمدان و خراسان السمنی استان 2508 آستان کسمنان 42 درصد تحقق) و خراسان سمیلی 3147 فیهه کے کے کے (35% fulfilment).

מיען פעצים את פרטוש שדה דר אינ אסטאנה ניז ברים סמשאלאנן 48 درصد، איסו14 درصد، איסו14 درصد

بیشتر بخوانید:

40 درصد تسهیلات گیرنده

134 هزاز دوسوه مدادجویی در بانکها در نشریه کوکو وام

انتهای پیام