اجتماعی

تحقیق و تفحص از شستا به کجا رسید؟

مدیر شرکت سرمایه گذاری این شرکت با بیان اینکه این گروه از آمادگی کامل برخوردار است، از تحقیقات و بررسی های دقیق استقبال می کند، گفت: می کند.

İbrahim Bazian در گفت وگو با آسنا، درباره آخرین وضعیت تحقیق و بررسی فهرست: یکی از اقدامات شورای جمهوری اسلامی در این دوره، تحقیق و بررسی جامعه و شرکت های تابعه آن است که البته بر اساس دوره قبل و دوره سوم دولت

وی افزود: جلسات مرتبط با نمایندگانی بود که موضوع را براهده دران دور حال ططا است.

مدیر شستا گفت: این مجموعه آمادگی کامل دارد و از تحقیقات و بررسی ها استقبال می کند و امروز شیستا با جدیت پیگیر شفاف سازی و صیانت از دارایی هایی است که در اختیار وی و مربوط به مستمری بگیران است.

بازیان رمضی داد: روز به روز سملوه کرمی و برامنها و کیستا تربرانی‌می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تحقیق و بررسی این فرصت را به ما می دهد تا نقاط ضعف یا ضعف خود را شناسایی کنیم، نوشت: از این طریق می توانیم در اجرای راهبردهای تحول خود تلاش بیشتری کرده و ضمن رفع آسیب ها، شکاف ها و ضعف های موجود، تلاش بیشتری داشته باشیم. تقویت درونی و کوت‌های سمهور گام بریریم.

انتهای پیام