عمومی

ترجمه به زبان آسامی:


این شرکت بهترین در جهان است.

دیدگاهتان را بنویسید