حوادث

تغییر نام ۴ معبر تهران به نام شهدای زن


بیستمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران نام ۴ معبر تهران به نام شهدای زن نامگذاری شد.