اجتماعی

توجه به افزایش شهربازی در تهران در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری

نایب رییس شورای فرهنگی اسلامی شهر تهران بر لزوم افزایش تعداد بازی های شهری در تهران تاکید کرد و گفت:

علیرضا نادعلی در گفتگو با دوران خبر، अध्य देखा बर बर है।।। موضوعات فرهنگی باید به گونه ای باشد که همه مخاطبان در حوزه خودشان قرار بگیرند و برای همه برنامه داشته باشیم. پس باید بتوانیم در حوزه آموزش فرهنگی به نوعی تبادل نظر داشته باشیم و بتوانیم از همه ظرفیت ها در این زمینه استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه هنر ایرانی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و می توان برای حفظ ارتباط مستقیم با مخاطبان فعالیت های جدیدی را در این زمینه آغاز کرد، افزود: در این زمینه نهادهای فرهنگی یکی از نقاط قوت هستند. the city of Tehran.که باید در کرد کرد که کے کے کے کے در کهر تهران از کے کہہے کے کنیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شهر تهران بر لزوم توجه ویژه به گردشگری شهر تهران تاکید کرد و گفت: برسیم بنابراین سازمان شهر فرهنگی و هنری تهران و حمایت جامعه و شهر فرهنگی تهران باید به یک گردهمایی همه جانبه در حوزه گردشگری برسند تا بتوانند در سیاست دستی واحد پیدا کنند.

نادعلی در ادامه با تمرکز بر افزایش تعداد بازی های شهرستانی در تهران، ادامه داد: تمرکز بر نوجوانان و جوانان شهر تهران از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، یکی از موضوعاتی است که می تواند به این موضوع کمک کند. افزایش تعداد شهربازی در شهر تهران است.

وی افزود: ایجاد سروصدا و فعالیت اجتماعی در شهر تهران ضروری است و ظرفیت شهر برای استفاده از ظرفیت شهر نیاز است. بنابراین در شهر تهران بر تعداد بازی های داخل شهر افزوده می شود.

انتهای پیام