عمومی

جمع اوری 10 حزر بليجود تومان كموك مردومي در سال جاري – استبدال آنلاین | اخبار ایران و جهان

به رابوتر محرول محر، حبیب الله عسوده عصر جمعه در باگراء با روزینان ایزیرکرد: رویکرد جدید کمیته امداد، توانمندسازی نیازمندان توسط مردم و با ایجاد مردمی مانند مراکز خیریه، این طرح را دنبال می کنیم.

معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: مسجدمحور و محله محوری و امام جماعت متمرکز است و 50 درصد از مشارکت مردم در طول سال به این مجموعه متصل است.

وی بیان کرد: پاه پاپ پــــــــــــــــــوسازی مدجویان با توان پردمی را از کنترین نوکاری استان گلستان عرض المزیدایم.

اسوده در بخس عدین از سکنان کود گفت: amsala تا کونون ارزش خدمات مردم به مردم در مجموع نزدیک به 10.000.000.000 تومان است که نیمی از آن از محل خیریه است.

اسائق تعالیق تعالیقهای مردمی كومیتی امداد امام خمینی (ره) با بیان عكس كمكهای مجموعه شده، در هوزاهای درمان، تحسیل، تامین استرین منزل منزل منزل کسمی‌شود، رضا داد: در حال حاضر комити имдать, хород ду میلیون در 300 هزار دلار, 700 هزار دانمارکی فرا گرفتن و 50 هزار دانش آموز تحت پوشش و حدود 1 میلیون و 400 هزار خانواده نیز تحت حمایت مراکز خیریه هستند.

وی گفت: اپوگا امسال ما برای ایکنگزایی، بیشتر به 500 هزار شغل است.