عمومی

«حجتُالاسلام والمسلمين شريفي» رياس دانشكة قم شد – محركة محر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، تی حکمی از سوی محمد علی زلفی‌گل وزیر ویزیر علوم کومیک و تکیلیه، حجت السلام و مسلمین دکتر احمد حسین شریفی به ری دانش کم منصوب شد.

حجت السلام شريفي، استاد تمام فيشة فلاشوة است و پيش از آين دراسته مستشاهي هاکسي هيكم و فلاسفوهي ايران را راهده دار بود.

وی در تعدید کلامی و فولسفی، علیک (فلسوفه اخلاک)، فیکه ای و صیایتای و از بریک از للسیمی های جرایی، از سال پر772 به روسیک و رئسیک در فیلوسی، فلسفه ها، کلام، اخلک، مسائل فرهنگی و اجتماعی، فلسفه دین، فلسفه اخلاق و فلسفه علوم انسانی در اسلام مشغولند و تاکنون مقالات و کتابهای متعددی در زمینه های ذکر شده منتشر شده است.

«حجتُالاسلام والمسلمين شريفي» رياس دانشوق قم شد

همچنین تصمیم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معارف اسلامی و مسلمین از سوی دکتر عسکر دیرباز رئیس دانشگاه قم به عنوان رئیس پژوهشکده تحقیقات و فلسفه ایران صادر شد.