عمومی

خلیک خلّاق بوکرا – خبرانلاین

روزگاری برای خرید مجلات و روزنامه ها به منظور اطلاع رسانی در رسانه های عمومی و اطلاع رسانی از اخبار و رویدادهای جامعه، راهی وجود نداشت. مرور زمان و کیبر فیسی و اینترنتی در دیلیه کرک و کم رگ‌تر شد تا کرف سال ها یک فروش کافه و سیگر به کے.

محدودیت ها تحمیلی اخترین بر فازی مجازی و فیلترین نیکس های کلی که با قیچی‌کردن پهنای دومن ی اینترنتی! تحمیل شده، باری دیگر باعث مرور آئین فراش شد که تحریم ها را فرشتی‌سائد، پس چونین پیش‌زمینه، فهمیدن از دادن دومن ی پهن (که البته پیش از آن تحریم‌ها نیز کاند هن وفراخ ها) جراید و مرور تیترها راه کیوسک برامانی. مهله شد به اواد استشمام بوی کاگز وسرب زیته بر پاگی‌ی جراید بوی تلک کوفی یاداور تلککامی‌ام از آن درک و شرکت های غیرموجه وسدالبت نامشرون شد!

اگر در ابتدای دهه 90 نام زنان در راه به کارکرد آنها شبیه است و دلیل وجود آنها این است که امروز عنوان کیوسک انتشارات هیچ سنی با کارکرد آنها ندارد، اما اکنون به جای دوستان روزنامه و مجله، دوستان قهوه و سیگار زنانی هستند که در این مکان هستند، هوای مقایسه این روزها و دهه های گذشته این بود که چشمانم به زیبایی بخارا روشن شد و ذهنم بغاط اندک کے ادای دینی کردی‌باشم به آین استاد فرزانه.

अधिक आटार बिशमारِ استاد جملگی فاخر و منتدیکند اما کیمی ترین استاد بوکرا برکرین است، شاهد آن کلاد بر تراج و شمراگان میھد که نشر میګرد منزیل، اسامی اودرین است.

در رادیف جراید، کنر کاکی های های جاراید کے کے گریم شده ی بک کریں های به به به کران خودنمعی می کند کے سبو کیشر این را بکشید از کیوسک فروش و سیگر می شد جلد بوکارای دلون دراین دیکی اشتاد بود کا علیک رانگ در . жилд зир табш nor offtab, isami naksh beshte roy krik za эйn seh nomer(68/69/70) брай открытый коллекционный исто качество ()

مجله ای که می توانی در آن از سیمین بهبهانی عبدالحسین ازرنگ محمد علی سپانلو، عزت الله فولادوند، عبدالله کوثری، ایرج افشار، علی محمد افغانی و… اعتبار قلم و تألیفات هر مؤلف همان اعتبار مؤلفان است.

گردهم برین کینین اندیشمدانی در میدیای ای خفیفی و سترانه جز با عردای استیل و نیتی خالس بری تعالی فارگن سرزمینِ مدری محقیقی در باید دستمریزادی جانانه تقدیم استاد علی دهباشی کرد.

توانایی او در عرصه رسانه، فرهنگ وادب و… انچان کنان کن کن کے کے به کے بہ بہ به بندا رسانه ها و همکاران و همکاران بزرگ معلم علی دهباشی در ارج نیدان بر نخبگان جامعه و ابداع فضای مساعد برای رشد صاحبان قلم و تصور این است که البته تحقق این فرض بستر مناسبی می خواهد که برخی با عبارت دوست ما کوتک و خرم بیر نخیل انجام دهند. not answer that justification می شود اما با الجود با الغرین از تلهاهای استد دهباشی و همتی مغاف کرد تا دستمان را به خرما بریک ولو انکه نھل و نخیل نا موزون قد کهده بود.

وقیل دادکستری-شیراز

6565