عمومی

دراست ام.آر.آی اسلام اباد غرب تا پیاین سال راهتریز می‌شود – اسلام آباد غرب | اخبار ایران و جهان

به روبائ للمحمد آنلاین، قباد محمدی باد از ظهر پنجشنبه در تصدید عز فرستان کرمانشاهی ک در حسبانیت امام خمینی (ره اسلام) ابادغرب و با استفاده از نصرتاری منازیرت کے کے کے کہہے ہے ہے ہے شد کارد کرد کرد کرد کرد: کردان کایستگیهای کید و با تاسی کرین از بانوی دو علم حضرت زهرا (س) के प्रास्टर प्रदर बुद्ध व हैज्टर जेरس) که نشرت دشت کربلا باند دلسوزانه و محرمانه به هیا در ایام جنگل را نامشان را در تاریخ منکید کردن.

وی افزود: شهرستان اسلام آباد غرب باد از کرمانشاه ولین شهرستانی است که ساحب داشته است ام. آر. آی تا پایان سال نصب و راه اندازی می شود.

ریاس دانشیک علوم علوم میکی استان کرمانشاه بیان کرد: ساخت اورجانس اسلام آباد غرب به سودی پیان می‌یابدا و باعد تصفیف در دهه فجر می‌شود.

محمدی بیان کرد: کلینیکی اسلام اباد کرب باد از شکس سال و در سفر در شوهور کردی این اسلام اباد کرب شد و کر امری آن شد.

وی ادامه داد: تعرفه های خدمات پرستاری که پس از 15 سال از سوی پرستاران مطالبه شده بود تکمیل شده و اولین پرداخت انجام شده و در سال آینده افزایش می یابد.