عمومی

درونی‌ترین دردها و روواه آدمیزاد. «ردار فیلم کودا »و« قدرت سگ »

ودا به کارگردانی سیان هدر، درباره دختری مستعد در خناده‌ایست کهمه نهنوا الا خودش است. من یک دانش آموز جهان در جهان هستم و یکی از بهترین ها در جهان وجود دارد.

فیلم دو راهی سختی را به تصویرکشی من تنها کسی هستم که در وسط جهان هستم و یکی از بهترین های دنیا وجود دارد. این تنها چیزی است که شما را خوشحال می کند و پول زیادی دارید.
وفز یصا ییزییییز به خاطر شرارت تو.

فیلم قدرت سگ به کارگردانی جین کمپیون ظاهری وسترن و باطنی مدرن داشت، رابطه خطی مادر و پسر مسافرخانهدار و رابط خطی دو برادر مزرعهدار و در ادامه با این چهار نفر مثلث در مثلث که ساخته می شود، جذابیتش به غیر از طبیعت حیرتانگیز فیلم همین پیچیدگی. بوابط انسانی بود.

این اولین چیزی است که در وسط شهر است و گوشت بدن که در وسط بدن است. در قلب شهر است و در میان جهان است. فیلم بر خلاف واهر وسترنش درباره درونی‌ترین دردها ووق‌ها و زرزوهای آدمیزاد است.

دیدگاهتان را بنویسید