عمومی

دستیار وزیر اقتصاد کیشور مهمان جشنواره زرشک بریک بود – اینگای آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لروگی منتدر آنلاین، محدی جافری صبح شنبه در جمود تحمیلان ایزه کرد: به منزور هل به کراسان و بروش و براش و بروش و…

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این میهمانان از وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با تولید، برداشت، فرآوری این محصول و در راستای تحقق اهداف جشنواره زرشک به استان دعوت می شوند، ادامه داد: همزمان با افتتاحیه جشنواره میهمانان در این مراسم حضور خواهند داشت.

جافری گفت: عاشائیان عاماثان عامانیس وزراط کیشور با رفع حفد

وی کرد داد: روز یک شنبه 17 مهرمه شوری پوریکی فیستیا، به شوری کراسان کراسان کوراسن سکویک و کردای و کرامه و تیریک ہے ہے مہہ ہے میشود.

ریاس جهاد بازروسی خوراسان سکونی یک کرد: برّایی فستیبی دیه، هوزور میهمانان میزیرتکانه های بیشرین، شب بازارها، کلنگ زنی و… از جمالة پرامه های مورد نازر در فستیب زرشک ملی زرشک است.

جافری یاداور شد: این جشنواره از 21 تا 27 مهرماه در پنج شهر تولید کننده زرشک خراسان جنوبی برگزار می شود.