عمومی

دفاع از آقای حسن عباسی

1- اقاء عباسی هیک کاری کار از عاداد و روند همیشگی نداده ک مستوجب بهدا بیستای و جدی بهده. او به روال همیشگی اش عمل کرده و با هما لیتابیری در مورد فوتبالیست ها که در کیلیه ها کیلیده است.

جوری حرف می‌زنید که انگر او در بقایتی معابش دعای مکارم اخلاق را شرح می‌کند یا کتاب اخلق الهاج اقا مجتبی تهرانی را می‌خونده یا کتاب اخلق شهید دستغیب را نریختی می‌کرده.

2- کمین باید اگاگ ابسی را از توهین و ناسزاگوی نهی کند ک کے کے رتب نخورده بشکند. همین امروز عمدی‌های عسولکرا باکی از انها را کره است از حرفهای ک اگاگه حسن ابسی، ورسین منشوری شده است آنها را می کند!

سال‌های سال است که یک بار کمان نگزیده است از حرف‌های اقای عباسی و با سکوت ما عمل آنها را کرده است، استانداردهای دوگانه‌ای را از آن‌ها می‌کنیم، همین جاها کار می‌دهند دست #مااسولگراها.

3- لابد آلان در استان جهانی فوتبال و هوزر تیم ملی ایران در قطر، دستپاکه شد که تویت حسن عباسی، پریحة انهرا را می‌کند و عسمان به زیمی‌می‌اید و…

نه عزیزان بازیکنان تیم ملی، نه تویت‌های حسن عباسی را می‌خوانند نه افاضات شما را نه تویت‌های من را! اغر هم بخوانند تره هم برایمان خرد نمیکنند.

با آين تعريفة عرض المزيد از اقائية عباسي در براب كرتسيكانش ساعد كنم كنم!