اجتماعی

دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت مالیات از حق عائله‌مندی جوابیه صادر کرد

تعداد کاراکترهایی که می خواهید ایجاد کنید نیست، بلکه تعداد کاراکترهایی است که ایجاد کرده اید.

به گزارش دوران خبر و به نقل از قوه قضائیه، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره مورخ 04/30/1795 02/06/1372 در خصوص عدم وجود معافیت های مالیاتی نسبت به هزینه عائله مندی، موضوع در هیأت رسمی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه ها از رای همین مبنیبر مغایرت این رای با مصوبه های فرزندآوری و سیاست های کلی جمعیت، این لیست جواجد بدد: :دح: :ص::

به موجب تصمیم گیری 06.02.1372 شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به حقوق امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر می شود، معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی و اولاد کار دولت موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 را قابل تسری و تعمیم می کند. به قانون تامین اجتماعی مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی بر اساس استدلال به عمل آمده است که این مصوبه مورخ 02.06.1372 شورای عالی مالیاتی، در سال جاری و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیئت تخصصی بنا به استدلال موضوع، رای شورای عالی مالیاتی رای داد. خلاف قانون شخشخیص و رای به رایت صحیح و این رای ظرف بیست رابلیت اعترافات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است; مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال 1372 مجری بوده است و با رای هیئت تخصصی صرف نظر از صحت و سقم رای صادره هیئت تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی از رسانه های مبنی بر اینکه رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و هنوز نامی اضافه نشده است.

بازی را به خاطر بسپار

دیدگاهتان را بنویسید