بین الملل

رؤسای شوراهای استان و شهرستان در جلسات شورای اداری حضور می یابند

وزیر کشور در نامه ای خطاب به استانداران کشور دستور داد از این پس رؤسای شوراهای اسلامی استان و شهرستان در جلسات شورای اداری استان و کمیته برنامه ریزی حضور یابند. شهر.