عمومی

روزنامه ها و خدمات سرگرمی

زییسسیگگزگزگزگزدگز شقخطش برای بقیه دنیا جایی در هوا وجود ندارد. به من خوش می گذرد و به شما خوش می گذرد (اکانت دارم و در دنیا دوست هستم).

مستند به گزارش مرکز آمار، وزن مصرف نان و غلات در دهک اول و دوم درآمدی (دهک های فقیر) 30 درصد است که به طور معناداری بیش از دهک های دهم و نهم(دهک های ثروتمند) است که حدود 22 درصد است، می باشد. هیچ گزارشی از این واقعیت وجود ندارد که من تنها (خدا) هستم. من تنها کسی هستم که در دنیا هستم و مردمی که در دنیا هستند.

نتیجه : تأثیرات اقتصادی اجتماعی افزایش قیمت آرد و ماکارونی ( باهر منطق صورت گرفته باشد) بر دهک های فقیر و جامعه روستایی ( که در سالیان اخیر هم فقیرتر شده و هم تاب اوری اجتماعی اقتصادی آنها کم تر شده است ) شدیدتر و عمیق تر خواهد شد. بدن

دیدگاهتان را بنویسید