عمومی

زخادوانی چند عدد و رقم درباره انتخابات یمهوری 1400

1- در انتخابات جمهوری 1400 مردم واجد شرکت در انتخابات ، ی میلیون و ۳۱۰ ار و نفر بدن

2- اگر می خواهید به شرکت بروید، وقت آزاد دارید (48.8 درصد)

3- تعداد آرای آقای رئیسی، 021، 945 945 (62.17 درصد شرکت کنندگان در انتخابات و 30/39 درصد واجدان شرکت در انتخابات)

4- در انتخابات 1400 3.8دود 3.8 میلیون نفر رای باطله دادند (13 درصد)

5- دو دوره انتخابات 1392 و 1396 میزان مشارکت در نتخابات، 72.9 درصد و 73.7 درصد بوده است. ( وعنی حدود یک و نیم برابر بیش از انتخابات دوره)

.مین.

دیدگاهتان را بنویسید