عمومی

زلزله، تهران و زلزله

در ذلک افضلی کیشور، نوشتن درباره زلزله و عواقب آن، شاید از کیلی ها کاری از بهد ولیک از آنگانب درست زمان و توجه به آن امر خطیر است. Ми беним че туже никридный бех садых и протичение бех программы бех باغы در протические фан др ход че че сочекули را др кишор в гамия ми тован дер халд бех. پس دوران منکر، دوران غفلت شدید و شرایط اجرای مملکت و زلزله و مدیریت هم درست است!

بحران‌های طبیعی مانند زلزله و بحران‌های انسان‌ساز مانند انفجارهای عمدی یا اعتراضات و شورش‌ها یا حرکت‌های انسانی عموماً دوگانه هستند. البته در نوشته های علمی چند مورد وجود دارد که حتی منجر به سقوط حکومت های محلی شده است، مانند مورد مصر که به آن اشاره شده است! در آبرو باید در بوکری کید کاندان تریشنی‌ای ترکیک را از آن‌ها بگذرانید. به طور کلی بیش از دو یا چند بلای طبیعی مانند زلزله، باران، سرماخوردگی، سیل و آتش سوزی رخ می دهد.

حالا با توجه به شرایط کشور و زلزله شدید شاید بدتر از زلزله و عواقب احتمالی بعد از زلزله در مناطق شهری مانند تهران نباشد. بلایای مسل کے ہے

تامین نظم و امنیت، جلوگیری از غارت و سرقت، امدادرسانی، مسائل پزشکی و امداد و نجات… در زمان وقوع زلزله برای شهری مانند تهران که بر اساس دانش موجود، وقوع آن قطعی و با امکان بدون شک به یک خطر کند مولفه‌ای! باید موضوع زلزله تهران را جدی تر و در قالب عوامل متعدد بررسی کرد. بدون تعصب باید برنامه مقابله با زلزله در کشور و حفظ جان و مال مردم را بدون تغییر نشان دهم و سرمایه های کشور برای من عزیز است.

زلزله بزرگ تهران بدون هیچ شکی رخ خواهد داد و بزرگترین تلفات انسانی و ویرانی های شهری در تاریخ رخ خواهد داد (این جمله را 30 سال تکرار می کنم و هر روز به آن نزدیکتر می شویم) .

*مؤسسه نمونه کیشور در مهندسی ساختمان، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاومت مقاومتی و مدیریت بحران در ایران و مؤسس انجمن مهندسین عمران در شهر کیشور.

6565