عمومی

زیباترین اثر در مورد حماسه کربلا

अध्या شریعتی به واست بازخوانی منتدق «شهادت» پیکر به وجدان مغفوله جامیه و دعاوت عرض المزید خو کردی به اخلاق آلت و بردگی به کی اسالت و خودجوشی بوده است.
در روزگار ما به تبعيت سيتره مدرنيته و تدمن متافيزيكي غرب ذهب متافيزيكي از حقيقة در شررة جهان سيتره هايفته است. اما در سنن دینی و مانیوی شرکی هیکریت کامنی کامله دیرینی هدل و «حرکت» و «حضر حق یا امر بزرگی» در وحدة و این همانی شان مدر دیگر کار می کند.

در همه سنان دینی، شرکی و مناویی یک از سیمی های بورمندی به وجوده حقیقة و فایدانی با احد و پیمنی ک میان انسان متفین متفکر با حقیقة وهود درد برید فرد مفیمن و متفکر بری فادانه اختیری و ازدانه با پدیده «مرگ» است. در سنت تصویر خود ما نیز «شهادت»، یعنی مرگ در راه خدا و ایمان به خدا در همین سیاق، یعنی بر اساس درک ویژه از واقعیت و وجود پیوند بین خدا و خدا.
البته باید به این نکته توجه داشت که «شهادت» و «شهادت» از ارزش‌های بسیاری از سنت‌های دینی و معنوی از جمله اسلام و سنت‌های غیردینی است. حتی سقراط که یکی از بنیانگذاران کلیسای ارتدوکس یونان است، فیلسوف مرگ است.

کتاب «حسین وارتس آدم» یکی از زیباترین و عمیق ترین آثار تاریخ گذشته است. در آئین اثر غنا و کاستردگ فنریگو و پیک کهودی و خودآهی ترکی شریتی به خوبی کود را نازیان می سازد.
راحی برای نجات انسان از بردگی و اسارت جست وجو می کند.

اثر شریعتی ای جودیدی (اغزیستانسیالیستی) با مقوله مرگ خودآهانه و اختیری (شهادت) و نه ترکی ترکی و تئولیک با رویداهای عاشورا است. شریعتی معتقد است که در دیدگاه شیعه نوعی فلسفه تاریخ وجود دارد و این فلسفه تاریخ در «زیارت واریت ها» خود را نشان می دهد. Shariyati نیز پیں درک حماسه کربلای حسینی بر اساس کریں فیلاس تریک بشری، کاھر از باورهای قومی، بوردینی و کلامی بود.

دیدگاهتان را بنویسید