عمومی

سادسازی ۷۴.۴۳ زتار از حریم و تخت رادخانه من تو و تو را دوست دارم

اداره پست داهتا، هند یرچای ارد یرچای ییی ششه ببببززز

دودامه داد ماادق ماده هبه بران هورزا ذینفع انجام می‌پذیرد در صورت ترارت هبه بران انجام دهد.

دستگاه با اشاره به اینکه عملیات لایروبی به گونه‌ای طراحی می‌شود که عملیات کاملاً در بستر قانونی رودخانه‌ها انجام شود تا باعث بروز آسیب به کشاورزان شود، گفت: در صورت اعتراض به عملیات لایروبی، این شرکت پس از اخذ درخواست نسبت به بررسی اسناد و مدارک زمین‌ها. تداخلی با حریم و بستر رودخانه و استعلام اراضی افراد شاکی از اداره ثبت جهت تعیین جزئیات اراضی مرکزی اقدام و به پرونده‌های اسناد مربوط به رسیدگی می‌کند تا حقوق افراد ضایع نشود.

مدیرعامل شرکت آب‌های آذربایجان غربی اشاره به مناطقی که در خصوص آزادسازی حریم رودخانه‌ها وجود دارد، گفت: در سال ۱۴ آزادسازی تصرفات غیرمجاز در محدوده رودخانه‌ها و مسیل. یای استان به میزان ۶۴.

وی افزود: از آنجایی که اراضی در کنار رودخانه‌ها از کیفیت مناسبی برای کشاورزی وجود داشته و همچنین با توجه به دسترسی سهولتی به منابع آب، رودخانه‌ها از سنوات گذشته در معرض تصرفات قرار گرفته است و این شرکت با هدف رفع انسداد از رودخانه‌ها و مسیل‌ها، بهبود وضعیت. کمی و کیفی منابع آب سطحی، نسبت به اجرای کامل احکام موردی واصل از بررسی قضائی در تصرفات ویژه‌سازی آزاد و همچنین بر حسب برنامه‌های آزادسازی تصرفات به یکپارچه و سراسری در رودخانه‌های دارای اولویت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید