عمومی

سازمان برنامه و بودجه؛ உல்தை ஡ிர்க்க்கு பாட்டை


مدیرکل کردید شرکت برکھین دولیتی کردی کرد دیرکرد کرد کشاورزان را، تامین پول قدمکاران از سرورسی کردی کرد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید