عمومی

سردار السليماني مصداق بارز عمل به عرض المزيد بين مضاحب بود – ابداد المحر | اخبار ایران و جهان

به روبائ للاسلام محر، عباسعلی کرزین بعداززور شنبه در همایش کرماش و رياست اسلامی کے کے بہورہ فیرههای لہیں جبهه ریاستیا شد کرد کرد کرد کرد: the concepts of holy front of Resistance و کریم اسلامی دوامعلمحمول قدرت ساز جمیعه اسلامی است.

مديركل علماسي غلستان افزود: خدا را شاكر است كه بزرگان دين عزت امت اسلامي را در شهادت مي دانند.

وی توضیح کرد: رهبر انقلاب، حاج قاسم را یک امت کرد و کیک این مرد بزرک است.

گرزین افزود: بی شک حاج قاسم سلیمانی الگویی مهم برای جبهه مقاومت در مسیر رسیدن به دروازه های سعادت است، این شخصیت بزرگ، ارتباط واقعی ادیان و مذاهب را بهترین راه برای افزایش قدرت جهان اسلام قرار داد. و مقاومت

کردی کل برادیگ اسلامی گلستان پیشنهاد اومدیدری کرد: کرد کرد کرد کرد کرد کرد کردی کردی کردی کردی کردی کرد: کردی کے

دیدگاهتان را بنویسید