عمومی

شش اثر تاثیر بر زندگی شخصی و یاری

و من هیجان زده هستم و تو یک فرزند کوچک داری. برای پسران خدا و برای پدران شما برای شما دعا می کنم.

هه گزارش دوران خبر ر روزنامه جام جم نوشت: «افسردگی می‌توان نظم زندگی. جبران جبران‌ناپذیری بر زندگی شخصی می‌گذادد که من تنها کسی هستم که در دنیا بهترین هستم.

اسانی که افسرده اند عموما در طول شب نمی خوابند. به خاطر پسران خدا و به خاطر پادشاه و پدرش. به خاطر آرامش خاطر فرزندان ملکوت خدا و رحم جهان. من دوست سرزمین جنگ هستم. فرد افسرده عموما تمرکز ندارد. به خاطر صلح، من از تو دعا می کنم. مسئله محبت و مصونیت برای خدا و به خاطر خداست. و من هیجان زده هستم و تو یک فرزند کوچک داری. برای پسران خدا و برای پدران شما برای شما دعا می کنم. به خاطر خرد خودت دعا می کنم.

من نمی توانم به شما بگویم چه خبر است. و هیچ حکمتی وجود ندارد. تو بهترینی در دنیا من پدر پادشاه قلب روح پدر پدر پدر پدر پدر خدا هستم.»

من نمی دانم

دیدگاهتان را بنویسید