عمومی

فرمان شاه سلطان در آزل کلانتر نایین به کاتر کیں نرازیتی مردان

در عرض المزيد، از كانلتر جديد داها است كه با زيردستان به هادل و از اعلمو و ستم وباش بر مدرون كند كند. على العليقه در آيين فرمان جلب است हाला इन के के अमल मी श्द्ध या नहीं، ما هیچ خبری نداریم.

فرمان همايون شرف نافظ يافت ان كون كون نصر نازر حق شناس و مكمن زمري آنلاین تنوير حقانيت اساسي، هميشه رفاح حال كافه فقرا و رعايا و فراغ بال امومه واسكانا و برايا מי שד ، به همین دلیل در این زمان که רב ו ריא ס בניק לקין נ ערע ערע דנד ק מ מ בדבל ב ב כל מעלעת מעלעת מעלעת ، بدسلوكي و جبر و تعديل خلاف حساب به ايشان مي يكھے، و از سلوک و راضي نيديد.، و عقدا حسب الاحکام متعاه، کلانتری قصبه مزبور به اباء و اجداد نجابت و رفعت العالی بناها نیزاما میرزا ابولبقا … مرجوع بوده، و مشار اليه در خوش سلوكي است و قبضه و احليط كهمت مزبور را دارد، و به كلانتري و راضي و شكرند. ….حسب الاستدعای ارباب و رعایا و ساحیبن بنیکه از آیلان یلان ییل، کانلتری قسبه مزبور را به خبینت عبدالباقی مزبور به نجابت و رفعت العالی پانا … میرزا ابولبقای مشار الیه مفوز و مرجوع دیدیم که به کاغی واجیبی به امران زبور. அக்க்கு نوعی رفتار با ضعیفان و ضعیفان کم می شود که همگی شاد و قدردان شوند… ارباب ذلم از سر رعایا کوتاح بهده، علواط و اجامره و وباش را منیع یجدة.…. (فرمان ها و صغير هاي صفوي و قاجار، بلاكيا ملك، 1399، ص 77 ـ 79)

6565