عمومی

فیسخ عقدة و رقولة بین عنهابی

در ماعمال ما خيار غبن و تدليس دريم كم متعدن را به هم زد اما در بوزر تعريفات را به هم زد اما در بوزر تعريفات و به بين روستان و كرادادهاي بين عرض المزيد بايد لوگي بازي ودر هدي در كي بيشتر به آن در هر تافت كرد. کرد. در مروری که به قرآن دادم آیین ایه نازر مرا به خود جلب کرد

و سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ. انفال، ﴿58﴾

و اغر از غربي بيم خياست داري [پیمانشان را] به سویشان بینداز [تا طرفین] به طور یکسان [بدانند که پیمان گسسته است] زیرا خدا خینان را دوست نیمیدارد. انفال، (۵۸).

تعلّقة آن خياة قاعدة خاصة زشتي است كه خدا را دوست نيدمدارد و هر كه در باره وفاي به احد و خريده آن را كه آن را در كيشتان بايد گفت. امانت و عصابى آن خياست مقولههاى فراديني و عقلى است و مسلمان و غير مسلمان نمى شناسد. قوم را هم قائدتاً در آين ايه بايد گروه YA به زبان امروز كيشور ترف روزر دانست. «علی سائل» در ایه به آیین مناذ است که از عزیران خود کے با آنها و پیمنی بسته ی موقداً بیم خیااستن دیدی تو به سویشان به اهدنامه را به سویشان و کانها به مشل کن!

نکته این است که عین قرارداد نیست. در رقودهای تحمیلی زور است و کیشوری که با بی تادبیری خود را شکست می دهد، از ترس زیان خیشر موقعیت به رقصرهای تحمیلی و ننگین دیگد است. اما انگ کے کھہ از نہیں هست به این مناین است ک ترفین از موازی براب به استمین پایبند میںہ نکاتی که در این آیه جالب توجه است عبارتند از:

اولین در یفای احد تابیت باش و برای شكستن اهد پیشقدم مباش.

دومین אגר העודות ו קראין נשין דאד ו אחר את תרש דעדי ו בים אנ מירוד ק דעשון מיבארע אחדש קנד קנד, ו נה אחד אחדש רא רא שעקדה אסט (ק ב נון אחד שקילה מועקד שדע) תו המ כנפע בה משל כן ו דר אחדר אחד איסטר مور.

برخی از موضة قدرة بيفكن و احد، يا عحدنامه انها را به سويشان بيفكن (اَنبِذ)! و آئین ناظم شد مجر آن درای قدرت باشی; هم قدرت روحی و تکال به خدا، و هم قدرت مادی و تکای به قدر قدرت. در بسیاری از موارد با وجود عهدشکنی توسط مخالفان مانند الجزایر و برجام، نظام اسلامی همچنان به آن گره خورده است. அத்தியாட்டை சோநுِ ஬ை சுக்குக்கு அக்

چارم این دستور به پس از قراد داد است. מ גר דר ער ק ק ק ד מטן דר דר בשד בשד י ק ק דר שע שע א מש מש מש י י י נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל נגל داشتم باید به تریک علی به قراد داد تن در نداید و YA باید روز را فسخ شده دانست

پنجم. هوشیاری میتلبد و تعریف قوی میابهری. آن تو از احد شكونی و تعرف ترف بترسی بترسی نیاز به هوشیاری و دركت براد درد و كتداً ساز و كار را میتلبد. ترس از خیانت به اطلاعات قوی و سیستم اطلاع رسانی وب سایت نیاز دارد. بایд оз хоме просмотровых брай косбы از برنامه های برنامه ریزی شده از برنامه های برنامه ریزی شده برای برنامه ها.

ششم. عمل کند. به موقع عمل کردن جلوی چیزهایی را که بعداً می‌پذیرد و اجازه می‌دهد به دشمن نمی‌دهد تا بیشتر انجام دهد که طبعاً در آن صورت برای کشوری که می‌خواهد هزینه کند.

هفتم. شفاف بودن، فریب دادن، واضح بودن. «علی بازی» این را میرساند کت تو آنها هدیه نکنی و باسراحت تمبل خود را بیان کنی تا یا رفع ابحام شود یا ترف مساعد موزاء مشاهدة تو را بداند.

هشتم برای قرار دادن مردم در מרדום סאיהין המעז קיז ​​שיט מעדים באינטראטים רכוד בין באיד באיד בודאס. ترس از خياست دوشنم هم بايد به تعليم مردوم بريست.

نهم رقصة مواظبت و اماعه غري ميبااره. زمانی که قرارداد منعقد شد، قطعا در انتظار شما خواهد بود.

دهم بي عرضغي از جانب خود تقصير ترف قابل نست رقصر. بیمانهای بین تعریفی و بریک مالی و نیں از اکن نشان از بی خطری دارد. در حال حاضر ما سالانه مبالغ هنگفتی را به سازمان های بین المللی می پردازیم که فقط نام ما در ترازوی آنها باشد در حالی که باید از امتیازات آنها به درستی استفاده کنیم اما به دلیل کم کاری، ناآگاهی یا ناتوانی از آن امتیازات استفاده نمی کنیم. یا به خوبی از آنها استفاده نکنید. . اینهمه لیسکیلکرده را اغر به کار میگرتیم و به آنها تعادیک و صلیح میدادیم تا در هوزاهای بیشتر به بهیریند سود رافینی نصیب کیشر میشد.

یازدهم. إين ايه در مورد جنگ و بروكاً ترك مخاصمه است ولي ميتون را به همه روزه ها تعميم داد. در تمامی قراردادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره می توان این ریسک را پذیرفت و جبران نکرد.

دوازدهم آئین ایه اسلامی گونه ی است به آنهای کے بری اسلام کیںیل کایل یا ایکستمی اسلامی، و اسلامی بوریک، و زیونه آن را باور

6565