عمومی

قانون اساسی و حق دسترسی به رسانه ها و اجتماعات

Introduction ی قنون عساسی در کند فازل به بیان کلی کینگلہ و کے کے کے کے ہے

((مسلمان از این جهت که مصمم به ادامه جنگ بود جان باخت، خون صدها زن و مرد، جوان و زن با ایمان که سحرگاهان در میدان تیرها و یا در وسط کوچه و بازار فریاد می زدند هدف قرار گرفت. توسط گلوله های دشمن) انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید. بهایی که ملت برکه Nahal inglebal psaz as 1 sal u indi contuga menyazu in pegir mllat, dr mian приятхай истекладных نشریه gemurli islami beh satr sezut in in nehdet эzim ba cey ber iman in وحدت ملت به برویزی رییس .))

آنچه در این مقدمه به آن اشاره شده است، زیربنای اساسی پیروزی انقلاب، وحدت ملت و حمایت آن از اهداف و شعارهایی است که در روزهای انقلاب مطرح شد. تناها سبو دلسردی وپا پس شاهدن ملت نهدی، بلکه ملت با آزمون راسک به قیام کیز دیدن تا روزی کہ کے پیرویزی. مهم ترین رکن نظام جمهوری، توجه به نیاز تعریف ملت و اهمیت آن است.

علاوه بر توجه به خواست ملت، توجه به جایگاه رسانه و لزوم آگاه سازی ملت، عنصر توجه دیگری نیز در پیروزی انقلاب تعریف می شود. के अज है अधिका आन में कैन अस؟ அக்கு ஬ாச்கி ஬ியாட்டு ருக்கு ஁ுர்க मी दांड.

عرض المزيد جمعي راديو تلوزين; ((این پیراه باید در روند یک روند تعلیمی یکلامی در کیمت اشاعه فارغان اسلامی کارکرد و در آیین پرد) אז מצעד סאלמ אנידישה האי חישיטיע בהרה גהיד עויד، پیروی از اصول قانونی مبنی بر اینکه آزادی و کرامت انسانها هدف رشد و توسعه انسانها نیست. و لازم است جامعه اسلامی با انتخاب مسئولان و مؤمنان مسئول و نظارت مستمر بر کار آنان در سازندگی جامعه اسلامی مشارکت فعال داشته باشد.رام کردن آزادی سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.))

بنا بر تعریفی که از کہ کے و کے و کے کے کے کے کے کے کے کے نقدی کہ از ملت کونین براز دانسته ها را حق ملت وتکلیف کیوروب تحمل دونسته، تارباعراو می کند های بارز کوموریکی دانسته، شرط بڑای در کنکلیف را در تحکی کینیکهیه ای می داند.

از الزامات دو نکته حائز اهمیت و اقدام است: 1- توجه به نیازهای ملت 2- ایجاد بستر مناسب برای آگاهی ملت از شرایط حاکمیت و دسترسی آزاد مردم به وسایل ارتباط جمعی و امروزه علاوه بر دسترسی آسان ملت به اطلاعات و اخبار از هر جنسیت و شکلی که در فضای رسانه ای منتشر می شود، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را در بر می گیرد. چاراكه بانيان قانوني به اين باور ك ملت ايران اوھانها كے كے را برگزيده به اين از بولوک پياسياک راشهده اند که کرين کرين کا ساسره به اين از بلوک پياسيرا راشه اند که کرين کرين کونو اساره است.

آنچه مبناي معرفي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اساس آن اساس رژيم سياسي ايران است، اراده ملت اسلامي است.در رژيم سياسي ايران و با توجه به تعريف که فقها و سایر علمای شریعت اسلام به حکومت اسلامی ارائه می کنند: حکومت اسلامی، عقیده سیاسی، منطقه ای و قومی نیست، هدف حکومت، دفاع از دین و پاسداری از حکومت است. آخ زیگمن می گوید: در بطن دکترین سیاسی اسلام، جامعه اسلامی و جامعه اسلامی، تنها یک رشته ایمان وجود دارد که آنها را به یکدیگر پیوند می دهد. اسلامی از دینی اسلام است فیلم اسلام امت با بنا به دلیلی بر دولت و برا به آردیلی بر دولیت بر دولت و به آردی این فرض حق با ردموی آست که به امت مسلمانی ولو در زیر عصول وفروع دین را کیبن به شعایر اسلامی است. اقراد درداندبنا به همی تعریف رقیب به کوکی درافه ی کیشور در وصول کون اساسی سرافا به اردوی ملت آخت شده، هیک پیش شرکتی بری عبردان ی عردا ی ملت درفان ی کیشر تعدیر ندینده:

اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخابات، انتخاب رؤسای جمهور، نمایندگان شوراها، اعضای شوراها و غیره توسط افکار عمومی اداره می شود که سردبیران قانون اساسی با این فرض که در حکومت اسلامی، دولت برای ادامه حیات خود به هیچ عامل و الزامی جز اراده و اراده ملت نیاز ندارد و عملیاتی شدن برخی از اصول و اهداف دولت از این اصل به عنوان ساختار اداره دولت به یگانگی سرچشمه گرفته است. عاملی که نشان داده شده است.

بنابراین، باید پـــــرفت در اصل 6شم قانون اساسی که با تبیین تبیین شیوه ی کیں هیکمان و رکان اکرکن شد، شرکت و کیدی برای کام و اردای و کہ کہ کے کے کے هست. اصل نهم در فورفير:

اصل آزادی، استقلال، وحدت و یکپارچگی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر است و این بر عهده دولت و وحدت ملت است که هیچ فرد، گروه یا مقام محلی حق استفاده از آزادی را ندارد. نام استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سیستمی.

تنظة ی حائز خدمة در آن اصل إضاء به وجوب احترام به استیاکل به سیاست و ازادی های شرکتی کیتندین است که هیچ مقامی حق ندارد آزادی خود را محدود کند حتی اگر قانونی وضع کند

در رضع ی آیین وصول، توجه به عکس های اکامین کرمد و یاشن یشان در کوں ی جمیہ کے تےے است، انگون که امعلیہ26 کے شدہ شد:

اصل بیست و ششم: احزاب سیاسی و انجمن های مذهبی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی مستقل شناخته می شوند مشروط بر اینکه اصول استقلال، استقلال، وحدت، تعادل ملی و اساس جمهوری اسلامی نقض نشود. در یکی از آنها شاکت و در فیلمی اسل بیست و هفتم فولمینت این امر بوده می کند می کند: تصفیر جمعه و راحـیمایی ها بدون همل سلام به شرت انکک مخل به مبانی اسلام نـهیں ازاد است.

ба туже бех усул мечать и программе и канун Ассии، آنچه روشن و ضروری است، تکلیف دولت است. استفاده از حق استفاده از ملت به میدیا ها و پیره ها کے کے کے کے کے

वाकील डादग्स्तरी – شیراز

6565