عمومی

قهرمان صلح – دوران خبر

به نازر من مزلوم تاريخ امام حسان(ع) ستحدة; מרד ארמנדלי קה בא יק סלחה، שיע רא הפיצע קרד. و إن کواگی بود ک از جدش پعمهم(ص) یاد جربت بود. اگر صلح حدیب نبود، امروز اسلام نیست و اسلام نخواهد ماند.

يكي از زيباترين فيرة هاي ديلوماسي المصلبة(ص) صلح حديبيه است. اگر کسی می خواهد دیپلماسی رسول خدا را مطالعه کند باید از صلح حدیبیه شروع کند و جالب است که در قرآن کریم به معنای پیروزی برای صلح از «فتح» نیز نام برده شده است. «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا; מא תו רא דר מיאן זלום، פירויזים פשפדים»

هنر رسول الله (ص) در آن کے کے کے و کے کے کے کے کے کے کے کے یک کتاب هذا بجور از نازر لقدیم نوشت و تبیین کرد که قاعدة در رقول، هنیری و دیلوماتیک صفحة شده است.

صلح به عنوان یک ارزش باشد نه شکست، افکار قوی در زمان امام حسن (علیه السلام) وجود داشت و مخالفان صلح حضرت بودند، اما امام اقدامات قدرتمندی انجام داد که درست می دانست و این صلح است. آغاز صلح المدونة كربلا، يمام باقر(ع) و يمام صديق(ع) شد.

مسیحیان زیادی در قرون وسطی و جنگ های صلیبی کشته شدند، اما امروزه پرچمدار صلح، آشتی و دوستی مسیحیت است، زیرا به این اصل رسیده است که ادیان باید عامل صلح و دوستی در سراسر جهان باشند. آلا از يك فيرة ديني اينتزر مي رود كه دم از دوستي بزند چون از هودي رحمان و رحيم است.

على المعلمين ديني سهم بايد از آشتي، دوستي و صفا بگویند، ایزه کرد: سالها قبل از کتابی که ذهر جان اف کندی در ایران بود و کتاب تطریل به فارسی «سیمای شوجان» ترشد شد. خلاصه کتاب این است که شجاع ترین و قوی ترین افراد کسانی هستند که بر اساس مصالح کشور عمل می کنند، حتی اگر همه ملت مخالف آنها باشند و امام حسن (علیه السلام) دقیقاً همین کار را کرد.

*رئیس غروف الستعدین اسلامی الفرغانستان علوم

65