عمومی

كاروان نيكوكاري براي روستاهاي هدف استان سمنان در حال عجر آست – اينگاي آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، جعفر مرادی حقیقی پاس روز چهارشنبه در جلسه حفظ و احیای منابع طبیعی به میزبانی اداره منابع طبیعی شهرستان سمنان با بیان اینکه کاروان خیریه روستاهای استان سمنان در دست اقدام است. وی بیان کرد: این طرح به مدت یکسال اجرا می شود.

وی با بیان اینکه رویکرد این طرح جامعه محور و تسهیل کننده حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی است، افزود: با توجه به گستردگی عرصه منابع طبیعی و کمبود انرژی در بخش حفاظت، این اقدام با هدف تقویت مشارکت مردم در احیای منابع طبیعی.» درد.

مدیرکل سرورس فیزی استان سمنان با بیان کے کے این هم ایکونہ بری روستاهای قاطول، کرند و فرور Gramsar ба жедетит meterie der hal netmera ст, образ даст: برنامه های رنگی فیزیک استفاده از آهاد gamiya، حاکمیتی سازی در این مرحله فازی ماخالی گامید و این پاچ میشود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش رمز حفظ و حراست از منابع طبیعی است، گفت: علاوه بر جوامع محلی، کودکان نیز به عنوان آینده سازان می توانند در تکمیل این روند تاثیرگذار باشند که می توانند در تکمیل آن موثر باشند. از این فرآیند.

وی با بیان اینکه سایر ادارات منابع طبیعی استان سمنان نیز باید از این طرح ها استقبال کنند، افزود: با توجه به تأثیر آموزش بر فرهنگ سازی و ارتقای نگرش دانش آموزان نسبت به اهمیت و حفظ منابع طبیعی، اینها عادات مهمی است که باید آموخته شود. از دوران کودکی.