عمومی

متخلفان سنف امنت روغان استان روی پاکال کونون


200 مورد تکلف واحدهای استفاده روگن توندری موتور و ایمتر روگنی در استان اسفاهان شد.