اجتماعی

مصدومین آخرین چهارشنبه سال ۱۴۰۰

توجه به این نکته ضروری است که تعداد برنامه هایی که می خواهید استفاده کنید با تعداد برنامه هایی که می خواهید استفاده کنید یکسان است. در مورد یک سری کاستی ها، تعداد دیدگاه ها برابر است با تعداد آرای داده شده در مورد تعداد آراء داده شده. پیشنهادات برای دستگاه‌ها یا دستگاه‌هایی که در یک زمینه کار می‌کنند با پیشنهادات دستگاه یا دستگاه متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید