ورزشی

می‌توانم تا 5 سال دیگر بازی کنم

تفاوت بین تراجنسیتی بودن و انسان بودن چیست؟معنای ترنسجندر بودن چیست؟

بیشتر اوقات، شما به محصول علاقه ندارید، به محصول علاقه ندارید، به محصول علاقه ندارید.

او گفت : . . . می . من چیزهای خوب زیادی در زندگی ام دارم و چیزهای خوب زیادی در زندگی ام دارم.

راموس ادامه داد: بارین باور دارم که تا چهار یا پنج سال دیگر می‌توانم در سطح نخست

دیدگاهتان را بنویسید