عمومی

میراث پیامبر برای بشر – خبرانلاين

پیامبر، بنیانگذار اسلام، امام ششم، پیشوای نام جعفری است، زیرا نامش با ویرایش میراث نسلش یکی نیست. ما به نبوت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به تمام پیامبران قبل از او معتقدیم و او را آخرین حلقه رسولان خدا و کتاب او قرآن را معجزه و شریعت او را به آخرین شریعت باشد. باور به نوبوتو او، کاندان برای من نابتها است آز از سره و خواندیم، نشان از الهی بودن و دادت؛ است در تول آئین قاهرده قرن، مندش را -و هتس سوره ا از آن را-بیاورد. راه به مشکت و رنگ می افکند اخلقاش کنان نیکو بود که کے کہ را اُسوه و کے کہمہ مومنان نام او در قرآن چهار مرتبه با لقب محمد و یک بار با لقب احمد و با اوصافی از قبیل نبی، رسول، مادر، رسول، نبی، مناجات کننده خدا و بنده متبرک شده است. خداوند است و باید گفت قوتب الخطاب تعمی قرآن، شكس شخیص اوست.

אנ בוזריואר בה אשרפים קודי מרביבהש, אשרפ הישראט ו משגגאט בוד ו הודיש בה וספי האי ו רא רא שוטד קש אנגונה רא אנגונה: “רסולי אז קוד שמה בה סוי טאנ אמד ק רנג הי שמה ב א שרק אסט ו אישר בה הידאי שמה ו نسبت به مممینان رعوف و محربان است١”;”رسول خدا، الغوی نیکوی برای همیت٢”;”همانا تو درای اخلاق ازیمی هستی٣”؛”سخنش جز وحی کیز عتینی نیست و از روی هوای نفس سخن نمی گوید٤”;”روح الامین، ان” را بر قلب تو فرود برید است٥”؛ او رسول خدا و پیاین بکش انبیاء است٦”؛ “و نفرستادیم تو را جز رحمتی برای جهانیان٧”… و آئین میسندی ها را بر دوش و لهد: بیرون بردن مردون از إلمات (جهل، شرك و تفرقه) به نور ايمان”٨؛”تلاوت ايات الهي و تزكيه و تعليقة مردون”٩;”بخشيدن امت و تلب امرزش براي انان”١؛”استقامت در راه منصير”١١; «رعایت علادة در جودسی»۱۲; «امر به معروف و نهی از منکر»۱۳؛دریافت زکات برای پاکرد اموله و تأمین دستگاه علی جمیة»۱۴؛ «دعوت مردون به توحید از راه حکم و موعظه نیکو»۱۵و…

نعمت پیامبر(ص) آنقدر زیاد است که موهبت دنیاست. ین نعما عزیم، کنان محربان به انسان ها و حریص صبیت به هیدات شان بود که از جان خود تا سرحد مرگ برای انها میه میه. در جای دیگر می فریمید: «ما قرآن را از آن بر تو نازلیدیم که (از برولتیا یبادا کدو و احد و پرید در هیداد خلک) که به رنگ و شکت درافکنیِْ». ארי, אין בוד קי דישת: «خداوند رسولی از خود به سوی آنها فرستاد تا آیات خدا بر آنها خوانده شود و از هلاکت و تباهی پاک شوند و از کتاب و حکمت آگاه شوند. ، زیرا قبل از אנ דר עבראפי אולקים בודשה ١٩”…

و پیامبر من و الگوی من در زندگی. سوال: کسی که در قرن چهارم قبل از آن می زیسته چگونه می تواند الگوی یک انسان امروزی باشد؟ מ˙ גים: בסירי ז חרים הים ، ט ב סט סט דר נ משל משל ב ב ב כל כל ו ו ס ס רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען רטען بررسی سیره پیامبر(ص) نشان می دهد که او مردی بزرگ است، بهترین الگو برای کسانی که می خواهند در راه خدا گام بردارند و به سرنوشت او برسند. אנ הזרט המה שאפת קוובי רא קיק יק אנסן מי טוואנד הדרעד בודה דר קוד ו דר דרים ו דר דרעים סה גאנה את השלון, אקדון ו קמלאת אתקליך, אלגוי ניקו ( אסוה הסנה) בראי המע אסנסהבודנד. اندیشه توحیدی آن حزرت، ایمان، توکل، خلاصه، شوجات، پاکی، صدقادی، کار و پرید، نازم و نزافت، زاهد و تقوا، محبّت و محربانی، عفو و بخشش، همت علی، ستاستما و شکیبایی، هوشیاری و درایت، توجّه به خدا، تسلّّط بر استعادة، استبدال در شرقيه ها و… از جملة اموري است كه مسلّم بايد از پامبت خود علوگ و سرمشق كرينند…

अरी ، परभाष परभाष मा पा पाकरम (ص) ص) صفات درونی و بیرونی انسان را که شخصیت و شخصیت او را می سازد اخلاق می گویند؛ هم صفات خوب و مهربان مانند جوانمردان و مردان شجاع و هم صفات زشت و ناپسند مانند ترسو و بزدلی؛ اخلاق فردی مانند صبر و شکیبایی و… شجاعت و هم اخلاق تحمیل مصل تعلیق و آیثار. حدف بائت معلومان، اصلاح اخلاق عنسانهاست تا انها را به مکارم عخلق مزین کندن. و در حديدة احل بيت(ع) نيز از مكارم العقلاق، سخن به ميان وحدي است۲۱؛ از آن رو اخلقا، بس بزرگي هايونت است. حَسُنَتْ جَمیعُ خِصالِهِ/صلّوا علیه و آلِه۲۲: همه خصال و زیبا و نیكو بود، براو واهل بیتش درود فرستید!

کوشه ای از سجایای اختلی آن حزرت: کرها بردگان اش را خود نمت می داد: خود را به خود را می-وکت و بلاس کود را وسله می‌زد و وغوسفند را خود می‌دوشید. بر زمین مینشست; حیا منایش نیمی‌شد که بازار کند; به توانگران و فقرا دست می‌داد و دست خود را نمی‌کشید تا ترف دست خود را; به هرکس می‌رسید، که بَرَک و که کوکُر، سلام می‌کرد. كم خرج، كريم التباب و خوش ماهسرت بود; بدون عقد قهقهه کند، حدائة تبسّمی بر لب دائد; بدون خود از خود ذلتی نشان دهد، سایتی متوردی بود; بدون قدون اسراف ورزد، سَخیّ بود; خاص دل نازق و محربان بود; إذاء دست طمع بسوی کیزی دراز نیردین; وقتی از خانه بیرون آمد، خود را در آینه دید. हिक वक बह कारट जल कह बह उमी‌श दर सद बर निमी‌ AAMED ٢٣ …

راز الاخلاق الاهي، پروا التدون از خداست; اسان حماره در معربة و علی خوداست، یک تزکر او را هوشیار می کند که کود را باشتر(قرب الله); در محدر او، دغل مكن; ریا مَوَرز; خطای مَرو; جفا مكن! به هوش باش که خودت را به تزکیه نفس فرا قدونه و قدمت است: «قَد اَفلَحَ من زَکّیٰها و قَد خواب من دسّیٰها»۲۴; رستغار شد هر کس نفس خود را تزکیه کرد و نومید و منظرین غست آن کس که نفس خود را با معصیت و غنا ساخت، آمد و پرسید: یا رسول الله! دین چیست؟ فرمود: حُسن خُلق. از سمت راست آمد و پرسد: دین کیست؟ فرمود: حُسن خُلق. 2 از سمت کــ و از پشت سر آمد و همان سوال را کرد و حزرت همان جواب را داد25. و در حادیس دیگر دیر: خوش عقلی، نیمی از دین است۲۶(اَلخُلُقُ الحَسَنُ نِصفُ الدّینِ).

نگاه به جلوه ها و نمادهای علیکه علیک و اجلو کرین از انان، از هذه شیون های تربیت علیک است; از همین رو همین رو هم کشم ها را به سوی رسول ها می کیره و می فریمید در اخلاق به و تاسّی کیند ک و همینت لگوست(قدکان لکم فی رسول الله اُسوة حسنة)٢٧; اگر کسی از لحاظ اخلاقی واجد شرایط بود و زندگی خوبی داشت، نمی توانست چنین تحول بزرگی را در جهان ایجاد کند و پانزده قرن ادامه داشت و اکنون نزدیک به دو میلیارد نفر جمعیت دارد. بیهوده نیست که خودیش، او را آئین کےمی می ستاید:”همانا تو درای خُلق های ازیمی هستی”(إنّک لَعلیٰ خُلُقٍ ازیم)٢٨.این نشم دینی بهیں مخوری اخلک نیکو در آسلام است. اگر امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمود: «اَحْسَنُ الْأَحْسَنُ الْأَحْسَنُ الْأَحْسَنَ، أَحْسَنُ الْأَحْسَنَ، أَحْسَنُ الْأَحْسَنَ». جاهی هم حسن خلک در تفریح ​​یمان کار می کند امام باقر(ع) فرمود: کامل ترین مومینین از جانت ایمان از نکوترین انان از نازر اخلک است اغر در کسی بشد ایمانش می شود از سر تا پایش غناانی بهده، آن گنهان. کیز از و نیمی کاهد؛ بشریت به جا بلد، کانان عزیم است ک در توصیف نمی گنجد.

———————

1.توبه/.128 2.احزاب/21. ٣.قلم/٤. ٤.نجم/٣و٤. ٥.شعراء/١٩٣. ٦.احزاب/٤٠. ٧.انبياء/١٧. ٨.ابراهيم/١. ٩.جمعه/٢. 10.آل عمران/159. 11.هود/112. 12.مایده/42. 13.اعراف/157. 14.توبه/113. 10.نحل/115. ٦٧.آل عمران/٦٦٤. 7. شعراء/. ١ّ.طه/٢. ١٩.آل امران/١٦٤. 20.قلم/4. ٢١.مجمع البيان تبرسي٣٣٣/١ّ. 22. سعدی، گلستان. ٢٣.طباتبای، سیرة النبی(ص). 24. شمس/۹-۱. ٢٥.ميزان الحكمه، ح٥٠. 26.خصال1ْ/1. 27. احزاب/۳۳. 28. قلم/٤. 29.خصال/29. 20.کافی99/2، باب حسن خلق. 31.همان

6565