حوادث

نصب اجباری دوربین در اتاق عمل‌های کشور به کجا رسید؟


اواسط شهریور ماه خبری مبنی بر نصب دوربین در اتاق زیر شیروانی کل کشور منتشر شد.