عمومی

نظام مهندسی نتواسته اتاارات


مدیر کل فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، با اشاره به بازید و حضور خود در محل حادثه گفت: این حادثه آبروی مهندسی در کشور را تحت تأثیر قرار داد چراکه ما دارای امکانات باکیفیت فنی در کشور هستیم و نباید چنین انفاقی بودیم. .

دیدگاهتان را بنویسید