عمومی

هتل های امارات متحده عربی


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی: اگر در کودک طول اندام مشاهده می کنید برای مثال، یک دست پایین از دست روبه رو یا نسبت به شکی نسبت به تقارن نداشتند، کودک را برای معاینات تخصصی تر نزد پزشک متخصص می بینید.

دیدگاهتان را بنویسید