عمومی

وضعیت ذخایر خون چهارمحال و بختیاری ایده‌آل


دخیره خون درچهارمحال و بختیاری ۸.۵ روز است.