اجتماعی

ویدیو /گزارش خبرنگار دوران خبر از عملیات نجاتِ تیم‌های اعزام شده به ترکیه

ویدیو /گزارش خبرنگار ایسنا از عملیات نجاتِ تیم‌های اعزام شده به ترکیه

فقط در بخشی از شهر آدیامان ترکیه هنوز ۳۰۰ خانه نیاز به آواربرداری کامل دارند، اما به گفتۀ امدادگر ایرانی اعزام شده به ترکیه نحوه و مصالح استفاده شده برای ساختِ خانه‌ها، در میزان تخریب آن‌ها موثر بوده است. در گزارش خبرنگار اعزامی دوران خبر به ترکیه، امدادگران اعزام شده به شهرهای زلزله‌زده در ترکیه از اقداماتِ انجام شدۀ تاکنون و آواربرداری‌هایی که باید روی خانه‌های تخریب شده، صورت گیرند، صحبت می‌کنند.

خبرنگار: اکرم احقاقی / تصویربردار: اسماعیل گلرخ / تدوینگر: یزدان قربانی