عمومی

پیام استاندارد عزربیان‌غربی در پی شهید بسیجی سرافراز شهید رحیم شاهبی


خبر شاهدة مزلومانه دفعن سرافراز سعرة، بسيجي شهدي «رحيم شاهابي» در شلحة با علمة اسوب طالب و هتاكان به حريم سعركة به رفيع شهدة نايل آمد در مقابل تالم غردي.